Archive

Проект АПСПО

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“   Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи. Основната му цел е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа до достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за […]

Read More..

Занимания по интереси

Занимания по интереси   Заниманията по интереси се организират от общинските и държавни училища в различни тематични направления според желанието на учениците, със съгласието на родителите и според спецификата и възможностите на училището. Чрез тях се развиват ключовите компетентности, гражданското, екологичното, интеркултурното възпитание и се насърчава интереса и креативното мислене на учениците. Организирани са три […]

Read More..

НП ЗИС

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Програмата има следните цели: Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на […]

Read More..

НП ПОМСР

НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“   Дейност 1 „Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи“ Назначен е образователен медиатор за подпомагане взаимодействието с родителите на учениците от уязвими групи чрез: Организиране и осъществяване на дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие […]

Read More..

НП ОССДОС Модул 2

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“   Програмата има за цел създаване на оптимални и привлекателни учебно-възпитателни условия и възможности за прилагане и развиване на компетентностите на децата и учениците. По Модул 2 „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ е оборудвана и обзаведена стая […]

Read More..

Проект УЕРУУ към ЦОИДУУМ

Проект „УСПЕХЪТ Е В ЕДИНСТВОТО НА РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ!“ към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства   Главната цел на проекта е обхващане, връщане и задържане в училище на учениците от етническите малцинства и осигуряване на достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда, създаване и поддържане мотивацията на родителите […]

Read More..

Проект СУПСУМ към ДФЗ

Проект „Схема училищен плод и схема училищно мляко“ към ДФЗ За поредна година ОУ „Любен Каравелов“ се възползва от схемите на ДФЗ за предоставяне на плодове (зеленчуци) и мляко (млечни продукти) в училищата. Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти от подрастващите. Целта е подобряване на […]

Read More..