Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавни училища в различни тематични направления според желанието на учениците, със съгласието на родителите и според спецификата и възможностите на училището.

Чрез тях се развиват ключовите компетентности, гражданското, екологичното, интеркултурното възпитание и се насърчава интереса и креативното мислене на учениците.

Организирани са три групи: „Чудната работилничка“, „Сръчни ръце“ и „Виртуални пътешествия по света“.