НП ПОМСР

НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

 

Дейност 1 „Назначаване на образователни медиатори и/или социални работници в училища с концентрация на ученици от уязвими групи“

Назначен е образователен медиатор за подпомагане взаимодействието с родителите на учениците от уязвими групи чрез:

  • Организиране и осъществяване на дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на учениците в образователния процес;
  • Съдействие при обхващането и оставането на учениците, подлежащи на задължително обучение в училище;
  • Провеждане на индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за мотивиране и за пълноценно интегриране в образователната среда, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност.