Проект АПСПО

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи. Основната му цел е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа до достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.