Проект УЕРУУ към ЦОИДУУМ

Проект „УСПЕХЪТ Е В ЕДИНСТВОТО НА РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ!“

към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

 

Главната цел на проекта е обхващане, връщане и задържане в училище на учениците от етническите малцинства и осигуряване на достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда, създаване и поддържане мотивацията на родителите за подкрепа на децата им в учебния процес и активно участие в училищния живот. Също така се цели съхраняване и развиване културната идентичност на деццата от етническите малцинства.

Отчет за дейността на група начален и група прогимназилаен етап по проекта:

Отчет за дейността на група начален и група прогимназиален етап по проект

  „УСПЕХЪТ Е В ЕДИНСТВОТО

НА РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ!“

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ

 

През учебната 2021/2022г.  ОУ „Любен Каравелов“ – с. Златна Панега кандидатства и спечели проект за работа с родители „Успехът е в ЕДИНСТВОТО на родители, учители, ученици!‘‘ към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).

 

Главната цел на проекта е обхващане, връщане и задържане в училище на учениците от етническите малцинства и осигуряване на достъп до качествено образование в мултикултурна образователна среда, създаване и поддържане мотивацията на родителите за подкрепа на децата им в учебния процес и активно участие в училищния живот.

Също така се цели съхраняване и развиване културната идентичност на децата от етническите малцинства. Продължителността на проекта е 10 месеца. Чрез него се осъществяват  взаимосвързани дейности за насърчаване участието на родителите в образователния процес чрез работни срещи, родителски срещи, дискусии, както и дейности по организация и управление на проекта, информиране и публичност.

Благодарение на проекта „Успехът е в ЕДИНСТВОТО на родители, учители, ученици!‘‘, осъществен с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ, ни се даде възможност за реализиране на надеждите ни за по-ползотворно взаимодействие между ученици, родители и учители с цел създаване на благоприятна мултикултурна среда, ефективна образователна интеграция на деца и ученици от ромски произход и задържането им в системата на предучилищното и училищното образование.

В ОУ „Любен Каравелов“, с. Златна Панега се обучават голям брой деца от ромски произход. Част от родителите са с по-ниско образование и не са особено ангажирани към образованието на децата си. Учителите и класните ръководители посещават редовно отсъстващите деца, търсят причините за отсъствията и начини да  се приобщят учениците към училищния живот както и техните родители. Въпреки усилията на целия колектив все още се срещат затруднения и неразбиране от страна на родителите. Работейки по проекта и приобщавайки родителите към училищната среда ги подтикнахме да осъзнаят важността на образованието. да не възпрепятстват редовното посещение на децата в училище, насърчихме участието на родителите в образователния процес.

Често си напомняхме, че основната цел на проекта е да създаде мотивация и добри навици у родителите, които от своя страна да подкрепят децата си за активното им участие в учебния процес и училищния живот. Чрез издигане работата с родителите на по-качествено ново ниво, целим те да станат активни членове на училищната общност.

В рамките на проекта работихме по няколко стратегически цели:

  • Увеличаване и поддържане мотивацията на родителите за стремеж към успешно участие в учебния процес на децата им.
  • Създаване условия за активно участие на родителите в училищния живот.
  • Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от уязвими групи.
  • Гарантиране на равен достъп до качествено образование и социализация на учениците от етническите малцинства.
  • Насърчаване на учениците да продължат образованието си след 7 клас.
  • Повишаване чувствителността у родителите от етническите малцинства към дискриминационни нагласи и негативни стереотипи

В проекта се включиха 60 родители на ученици от начален и прогимназиален етап от ОУ „Любен Каравелов“, 60 ученици , директор на ОУ „Любен Каравелов“ (Марияна Георгиева), ръководител група прогимназиален етап (Даниела Найденова), ръководител група начален етап (Елена Лалева) и 10 педагози. Непреки участници бяха всички останали ученици от ОУ „Любен Каравелов“ и доброволно участващи, необхванати в проекта родители.

Оформиха се две постоянни групи по проекта от родители и ученици съответно с двама ръководители на групите – Група начален етап ( с ръководител Елена Лалева) и Група прогимназиален етап (с ръководител Даниела Найденова).

Групите имаха сходни програми за изпълнение , тъй като  основните цели  бяха еднакви за двете групи и много от  децата , участващи в проекта са братя и сестри. По този начин беше по- ефективна работата на терен и осъществяване на дейностите, заложени в проекта.

Беше изготвено тематично разпределение с график за работа на групите , съобразени с изискванията и възможностите за участие на родители и ученици.

 

С изпълнението на дейностите по проекта се допринесе за  решаването на проблеми свързани с активността на родителите от ромски произход по отношение образованието на децата им, преодоляване липса на мотивация за учене, както и успешното връщане и задържане на застрашените от отпадане от училище ученици.

 

Планираните дейности по групи  включваха:

 

  • Ден на отворените врати /за запознаване на родителите с училищните условия, правила и методи за работа, комуникация с учителите и обсъждане на взаимни предложения между родителите и учителите./
  • Организиране на кръгли маси ‘‘Превенция на ранните бракове‘‘ и ‘‘Личният пример‘‘
  • Активна работа на терен, непрекъснати срещи с родителите за решаване на възникнали проблеми .

 

  • Съвместно празнуване от родители,учители и ученици на редица празници на училищната общност и др.

 

Със започването на проекта беше изпълнена Дейност 2  Информиране и публичност с цел популяризиране сред неговите целеви групи,училищната и териториална общност. Бяха изготвени рекламни материали и ин